_1837 Farsi Iranian Persian Perse New Nouveau Testament Iran Martyn persisk Persan Persien persisch 5 Farsca Perse Yeni : Mazanderan, God, Jesus Christ, Early Christians, خدا ، عیسی مسیح ، ترینیتی مری ، خدا ، مسیحیت با (2024)

Welcome to one of the Ebook (PDF) files for the Persian New Testament of 1837.
This edition was scanned at a high resolution.

THIS IS SECTION NUMBER FIVE (# 5) of this Electronic Book [Farsi - Persian].

This New Testament in Iranian Persian Farsi devide into nine (9) sections for
easier download. We recommend high speed connection.

If you do not have a high speed connection, these Ebooks can also be viewed, read or watched, instead of download. This text is almost entirely in Farsi (IRanian) (Persian) using arabic script.

To find (or pull up electronically) all of the 9 portions, please cut and paste into your search, your search engine, or your internet browser:

" 1837 Iranian Farsi Persian Perse New Nouveau Testament Iran "

This should result in able to find and select each portion for download into your computer.

Feel Free to repost, print and share if you would like.

-------------

Farsca Surum (Farsca, Iran, Farsca), Yeni Ahit ve Hıristiyan Incil de.
Bu surum erken 1800s Henry Martyn tarafından uretilmektedir. Daha fazla berrak bir ceviri oldugunu
Bazı modern versiyonları daha.

Bir elektronik kitap (PDF) ve Welcome to the Farsca Yeni Ahit 1837 icin dosyaları.
Bu baskı, yuksek cozunurlukte taranan oldu.

Bu Elektronik Kitabın BOLUM SAYISI bes (5) [Farsca - Farsca IS].

Bu Yeni Ahit Iran Farsca Farsca dokuz halinde (9) bolumleri icin bolmek
daha kolay indirebilirsiniz. Yüksek hızlı baglantı oneririz.

Eger bir yuksek hızlı baglantı yoksa, bu eBooks da, okumak ya da izledim, goruntulenebilir
Indirmek yerine. Bu metin neredeyse tamamen in Farsi (Iran) (Farsca) Arapca script kullanarak.

(Ya da elektronik), tum 9 bolumleri ve cek kesme ve yapıstırma lutfen arama halinde bulmak icin
Arama motoru, ya da Internet tarayıcısı:

" 1837 Iranian Farsi Persian Perse New Nouveau Testament Iran "

Bu bulmak ve bilgisayarınıza indirmek icin her bir bolumunu secmek mumkun yol acmalıdır.

Bu sizin icin guvenli oldugunu size kopyalar ve yerde onları korumak icin, tavsiye ederiz.

Bu sayfaya baglantı ve isterseniz bu konuda baskalarına bildirmek. Repost, baskı ve paylasmak icin cekinmeyin.

--
Ùسخ٠ÙØ§Ø±Ø³Û (ÙØ§Ø±Ø³Û Ø Ø§ÛراÙÛ Ø ÙارسÛ) از عÙد جدÛد در کتاب ÙÙدس ÙسÛØ­ÛاÙ.
در اÛÙ Ùسخ٠را در اÙاÛÙ 1800s تÙسط Martyn ÙÙØ±Û ØªÙÙÛد شد٠است. اÛÙ ÛÚ© ترجÙ٠است ک٠در اداÙÙ Ùجعد است.
از Ø¨Ø±Ø®Û Ø§Ø² Ùسخ٠ÙØ§Û Ùدر٠است.

Ø®ÙØ´ Ø¢ÙدÛد ب٠ÛÚ©Û Ø§Ø² کتاب اÙکترÙÙÛÚ© (اÙ) ÙاÛÙ Ùا را Ø¨Ø±Ø§Û ÙØ§Ø±Ø³Û Ø¹Ùد جدÛد از 1837.
در اÛÙ Ùسخ٠با ÙضÙØ­ باÙا) اسک٠شد٠است.

اÛ٠بخش ÛÚ©Û Ø§Ø² Ø´Ùار٠(# 1) اÛ٠کتاب اÙکترÙÙÛÚ©Û [ÙØ§Ø±Ø³Û -- ÙارسÛ].

در اÛ٠عÙد جدÛد در اÛرا٠ÙØ§Ø±Ø³Û ÙØ§Ø±Ø³Û Ø¨Ù ØªÙسÛÙ ÙÙ (9) را Ø¨Ø±Ø§Û Ø¨Ø®Ø´
راحت تر داÙÙÙد. Ùا تÙصÛÙ ÙÛ Ú©ÙÛ٠ارتباط با سرعت باÙا است.

اگر Ø´Ùا ÛÚ© اتصا٠با سرعت باÙا را Ùداشت٠باشÙد Ø Ø§Û٠کتابÙا ÙÙÚÙÛÙ ÙÛ ØªÙاÙÛد ÙشاÙد٠ÙÛ Ø´Ùد Ø Ø®ÙاÙد٠Ûا تÙاشا Ø
Ø¨Ù Ø¬Ø§Û Ø¯Ø§ÙÙÙد. اÛÙ Ùت٠ب٠زبا٠ÙØ§Ø±Ø³Û Ø§Ø³Øª ک٠تÙرÛبا ب٠طÙر کاÙÙ (اÛراÙ) (ÙارسÛ) با استÙاد٠از خط عربÛ.

Ø¨Ø±Ø§Û Ù¾Ûدا کرد٠(Ù Ûا رسÛد٠اÙکترÙÙÛÚ©Û) تÙا٠بخش ÙØ§Û 9 Ø ÙØ·Ùا برش Ù ÚسباÙد٠را ب٠جستجÙÛ Ø®Ùد را Ø
ÙÙتÙر جستجÙÛ Ø®Ùد را Ø Ù Ûا ÙرÙرگر اÛÙترÙت Ø´Ùا :

"1837 اÛراÙÛ ÙØ§Ø±Ø³Û ÙØ§Ø±Ø³Û Perse Ù٠عÙد جدÛد اÛراÙ"

اÛ٠را باÛد در را Ù¾Ûدا کرد٠٠Ùادر ب٠Ùر ÙسÙت را اÙتخاب Ú©ÙÛد Ø¨Ø±Ø§Û Ø¯Ø§ÙÙÙد را در کاÙÙ¾ÛÙتر Ø´Ùا Ø´Ùد.

Ùا Ø´Ùا را تشÙÛ٠ب٠اÛجاد Ù Ú©Ù¾Û Ø¢ÙÙا را در ÙØ­Ù Ø®Ùد Ùگ٠دارÛد Ø Ø§Ú¯Ø± اÛ٠کار را Ø¨Ø±Ø§Û Ø´Ùا اÙ٠است.

Ø´Ùا ÙÛ ØªÙاÙÛد ب٠اÛ٠صÙØ­Ù ÙÛÙÚ© ٠اطÙاع ب٠دÛگرا٠دربار٠اÛ٠اگر Ø´Ùا ÙÛ Ø®ÙاÙÙ. احساس راÛÚ¯Ø§Ù Ø¨Ù Ø Úاپ ٠ب٠اشتراک بگذارÙد.

---
æ³¢æ¯æçæ¬ï¼æ³¢æ¯ï¼ä¼æï¼æ³¢æ¯èªï¼çæ°ç´èç¶ä¸­çåºç£æã
éæ¯çæ¬è£½ä½æ¼19ä¸ç´åæç亨å©é¦¬ä¸ãéæ¯ä¸å翻譯æ´åæ¸æ°
æ¯ä¸äºç¾ä»£çæ¬ã

æ­¡è¿ä¹ä¸çé»å­åæ¸ï¼ PDFæ¼å¼ï¼æ件çæ³¢æ¯æ°ç´å¨æ¸ç1837å¹´ã
æ­¤çæ¬æ¯ææé«å辨çã

éæ¯äºç¯èï¼ ï¼ 5 ï¼é»å­åæ¸[æ³¢æ¯èª-æ³¢æ¯] ã

éæ°ç´å¨æ¸å¨æ³¢æ¯ç£ä¼ææ³¢æ¯èªåçº9 ï¼ 9 ï¼é¨å
è¼é¬ä¸è¼ãæå建議é«éé£æ¥ã

å¦ææ²æé«éé£æ¥ï¼éäºé»å­æ¸ä¹å¯ä»¥ççï¼é±è®æè§çï¼
èä¸æ¯ä¸è¼ãéä¸æ¡æå¹¾ä¹å®å¨æ¯æ³¢æ¯ï¼ä¼æï¼ ï¼æ³¢æ¯ï¼ä½¿ç¨é¿æ伯æè³æ¬ã

æ¥æ¾ï¼ææåé»å­ï¼çææ9é¨åï¼è«åªå並ç²è²¼å°æ¨çæå°ï¼
æ¨çæç´¢å¼æï¼ææ¨çäºè¯ç¶²ç覽å¨ï¼

â 1837å¹´ä¼æçæ³¢æ¯èªæ³¢æ¯èªææ¯æ°æ°èç´ä¼æâ

éæå°è´è½å¤æ¾å°ä¸¦é¸ææ¯åé¨åä¸è¼å°æ¨çè¨ç®æ©ã

æåé¼åµæ¨è¤è£½ä¸¦ä¿å­å¨æ¨çä½ç½®ï¼å¦æéæ¯æ¨çå®å¨ã

æ¨å¯ä»¥éæ¥å°éå網éï¼ä¸¦éç¥å¶ä»æéæ­¤å¦æä½æ³ãé¨æéæ°ç¼å¸ï¼æå°åå±äº«ã

----

Note: If you cannot read portions of this text, most likely your computer is not equipped to read foreign language fonts.

--

Ne, Donusumler Hıristiyanlık icin acıktır devlet, (Yeni Ahit veya Incil gore) girisimi icin, ASLA zorunlu olabilir.
Gercek donusum ve kuvvet veya tehdit sonucu orijinal olmalıdır.

Her Donusum Hıristiyanlıgın hangi Zorla NOT Tanrı tarafından tanınan olacagını olacaktır.
Orijinal sonsuz sevgi Tanrı iyilik ve gercek ask bir dogası vardır. Onlar, Tanrı Hıristiyanlıgı kabul, O'na kendi bireysel kisisel tercih ve ozgur irade dayalı inanıyorum secin.

Onlar Hıristiyanlar Isa (Dogru takipcisi) olmak O'na kendi ozgur WILL gelmelidir.
Otantik Hıristiyanlar Zorla Donusumler desteklemez.

Otantik Hıristiyan olma haline herkes bir donusum kabul etmedigimiz bir Hıristiyan, ancak bu donusum tamamen istege baglıdır.

Gercek Hıristiyanlık zorunlu asla.

------------

Destek insan hakları evrensel bildirge

Insan hakları evrensel bildirge gore,
Cekirdek Evrensel Hakları sunlardır:

Sag ve ibadet ve tanık icin inanmak (hakkı acıklamak icin),
Dogru bir inanc veya din degistirmek icin,
ve sag birlikte katılmak ve baskalarıyla birlikte bir inanc ifade.

Support the universal declaration of human rights

According to the universal declaration of human rights,
Core Universal Rights include:

The right to believe and to worship and witness (the right to explain),
The right to change one's belief or religion,
and The right to join together and express one's belief with others.

-

_1837 Farsi Iranian Persian Perse New Nouveau Testament Iran Martyn persisk Persan Persien persisch 5 Farsca Perse Yeni : Mazanderan, God, Jesus Christ, Early Christians, خدا ، عیسی مسیح ، ترینیتی مری ، خدا ، مسیحیت با  (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated:

Views: 6042

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.